Thống kê
Hôm nay : 12
Tháng 09 : 789
Năm 2020 : 7.243
HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG

HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT- BGDĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non; Kế hoạch số 167 /KH-MNVH ngày 04/10/2019 của trường Mầm non Vạn Hưng về Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp ...
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20 tháng 11 năm 2018;Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ;Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.